Nieuws

Thematijd: Bedrijventerrein ’t Veen in Hattem

Om de 6 weken organiseren wij intern Thematijd. Tijdens dit moment vertelt een medewerker iets over een project waar hij of zij mee bezig is. Afgelopen donderdag 8 april was het de beurt aan Sybold Herder (partner, projectleider). We...

Wonen voor ouderen in Hattem grote stap dichterbij

In Hattem is het prettig wonen. Veel mensen willen hier ook blijven wonen wanneer ze ouder worden en zorg nodig hebben. Er is echter onvoldoende aanbod van geschikte zorgwoningen voor ouderen binnen de gemeentegrenzen. Tot nu! Want op 23...

Digitale participatie in tijden van Corona

Liever een eigen auto of een deelauto? Moet het landschap beslist blijven zoals het nu is? Of liever meer burgerinitiatieven of meer sturing door de gemeente? De afgelopen weken stonden in het teken van het digitale participatieproces van inwoners...

Integrale verkenning opgaven Overijssels Kanaal

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in de vergadering van 16 februari 2021 besloten tot een integrale verkenning van opgaven voor het Overijssels Kanaal tussen Deventer en Raalte. Dit betekent dat in het vervolg niet alleen...

Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst

Het project Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst in de gemeente Staphorst gaat na jaren van planvoorbereiding in uitvoering! Het plan maakt onderdeel uit van de landinrichting Staphorst en is gericht op verbetering van de landbouwsituatie. Voor de extreem natte...

Sybold Herder partner bij bureau Ruimtewerk/ bureau Rekenruimte

Met ingang van 1 januari 2021 is Sybold Herder toegetreden als partner bij bureau Ruimtewerk/Rekenruimte. Sybold werkt als project- en procesmanager aan gebieds- en locatieontwikkelingen in met name de stedelijke omgeving. Dinant en Erik zijn blij met de komst...

Uitgewerkt ontwerp dijkversterking Rijnkade (Arnhem) gepresenteerd

Op dinsdagavond 24 november is tijdens een digitale informatiebijeenkomst het ruimtelijke ontwerp voor de dijkversterking van de Rijnkade in Arnhem gepresenteerd. Bureau Ruimtewerk is al vanaf de start betrokken bij het project waarvoor het waterschap Rijn en IJssel de...

Waterschap bestrijdt verdroging van natuur in Wieden en Weerribben

Medewerkers van bureau Ruimtewerk dragen bij aan diverse projecten van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Een van die projecten is het onlangs vastgestelde peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel. Met de aanpassing wil het waterschap van de succesvolle proef met...

Creatieve oplossingen: Mural

In het kader van de Toekomstvisie van gemeente de Wolden zijn de afgelopen weken verschillende brainstormsessies gehouden met circa 60 stakeholders over de toekomst van de gemeente De Wolden. In de verschillende sessies hebben we gesproken over onder meer...

Jong geleerd, oud gedaan – Excursies De Hoven

Vorige week hebben wij samen met aannemer Bouwhuis excursies voor basisschoolleerlingen (groep 3, 4 en 5) georganiseerd bij De Hoven in Leek. Het project bevindt zich vlakbij de school. Tijdens een leuke ochtend hebben de kinderen veel geleerd over...

Omgevingsmanagement Rheezermaten

Het gaat goed met de werkzaamheden aan de Vecht bij Hardenberg. Van boven is duidelijk te zien dat de Vecht een andere, meer natuurlijke loop krijgt. Dit komt onder andere ten goede aan de flora en fauna in het...

Een nieuwe collega!

Vandaag is Joost Fidom bij ons begonnen als projectadviseur. Joost, welkom in ons team en we wensen jou veel werkplezier!

Rheezermaten

Voor het project Rheezermaten verzorgen wij het omgevingsmanagement voor het herinrichten van het gebied Rheezermaten. Zo hebben wij een flyer gemaakt voor de nabijgelegen campings om zo de bezoekers te kunnen informeren over de werkzaamheden en het project. Op...

Voorbereiding Via A15 is afgerond

Om de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de snelwegen A12 en A15 mogelijk te maken, moet een aantal grote en zware transportkabels en -leidingen worden verlegd. Liander, Gasunie, Vitens en Waterschap Rijn IJssel hebben de...

Landgoedontwikkeling Noordmanshoek Wijhe

Bureau Ruimtewerk heeft van Stichting De Noordmanshoek opdracht gekregen om de ontwikkeling van landgoed Noordmanshoek verder te brengen. Sinds een paar jaar werkt deze Stichting in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel aan de realisatie van een landgoed van...

Project Nieuwe Wetering Bovenloop

Waterschap Drents Overijsselse Delta ontwikkelt plannen om de watergang “Nieuwe Wetering” in de gemeente Raalte opnieuw in te richten. Onze collega Dinant Hommes is de omgevingsmanager van dit project en hoort graag jullie ideeën of verbeteringen. Klik hier voor...

Start volgende Fase Sinnegreide (zonneweide) te Drachten

Begin dit jaar is er een inloopbijeenkomst gehouden voor het project Sinnegreide in Drachten. Dit project past binnen de gemeentelijke ambitie om op termijn energieneutraal te worden. Een haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat een zonnepark technisch en financieel haalbaar is,...

Thuiswerken

Na een maandje thuiswerken hebben wij onze draai een beetje gevonden. Het overleggen gaat via skype of teams en het gezamenlijke koffiemomentje op de maandagochtend heeft een digitale vorm gekregen. Onze opdrachtgevers hebben ook inmiddels de weg gevonden in...

Bureau Ruimtewerk en Rosegaar omgevingsmanagement presenteren gezamenlijke aanpak voor Toekomst- en Omgevingsvisie gemeente De Wolden

De gemeente De Wolden is druk bezig zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De gemeenteraad heeft aangegeven dat het opstellen van een omgevingsvisie een belangrijk speerpunt is in de bestuurlijk periode van 2018 tot 2022...

Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe

Vanaf eind 2019 werkt bureau Ruimtewerk aan het Regionaal Adaptatie Plan om de regio Vallei en Veluwe klimaatrobuust te maken. Dit plan maken wij onder meer met 28 gemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht en het Waterschap Vallei en...

Inloopbijeenkomst Vechtproject Rheezermaten

Afgelopen woensdag 26 februari jl. is er een inloopbijeenkomst gehouden voor het Vechtproject Rheezermaten. Het was een mooie opkomst met veel belangstellenden. Binnenkort zal er gestart worden met de graafwerkzaamheden.

Project Rheezermaten Hardenberg

De komende 2 jaar mogen we het omgevingswerk voor het project Rheezermaten te Hardenberg verzorgen. De combinatie Bouwhuis en NONAK gaan het werk uitvoeren in opdracht van waterschap Vechtstromen. Een prachtig project waardoor de Vecht nog mooier wordt!

Wijhe bouwt eerste energietuin van Nederland

“Wijhe bouwt eerste energietuin van Nederland”. Met die woorden opent de Stentor een nieuwsartikel van 27 januari jl.. Stichting de Noordmanshoek hoopt over een paar jaar van een braakliggende akker in Wijhe een mooie groene omgeving te hebben gemaakt,...

Inloopbijeenkomst Sinnegreide (zonneweide) te Drachten

Afgelopen maandag 27 januari jl. is er een inloopbijeenkomst gehouden voor het project Sinnegreide in Drachten. Deze bijeenkomst is georganiseerd, vanwege een onlangs afgerond onderzoek door Roenom naar de technische en financiële haalbaarheid van een zonnepark in de oksel...

Informatiebijeenkomst project Marswetering fase 2

Afgelopen dinsdag 21 januari jl. is er een informatiebijeenkomst gehouden voor het project Marswetering fase 2 in Dalfsen waar binnenkort zal worden begonnen met de realisatie. Onze collega Dinant Hommes is de omgevingsmanager van dit project.

Werkzaamheden herinrichting natuur- en landschapsreservaat Aaltense Goor en Zwarte Veen

Onlangs is begonnen met werkzaamheden voor de herinrichting van het natuur- en landschapsreservaat Aaltense Goor en Zwarte Veen. De werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de waterbergingscapaciteit van het gebied, de verbetering van de landbouwstructuur en de ontwikkeling...

Inrichtingsproject Marswetering Fase 2

Het inrichtingsproject Marswetering Fase 2 zal eind januari 2020 starten. Onze collega Dinant Hommes is de omgevingsmanager van dit project. Het project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte. Op dinsdag 21 januari a.s. is er een inloopbijeenkomst gepland....

Regionaal Adaptatie Plan – Regio Vallei en Veluwe

Afgelopen vrijdag (6 december jl.) heeft Erik Mateman de planning van het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) gepresenteerd op de klimaattop van de regio Vallei en Veluwe. Erik is projectleider van het RAP. Het uiteindelijke doel is om op de...

Vaarwegenvisie

Onze collega Erik Mateman heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de vraag of een nieuwe inrichting voor de polder Hegewarren kansrijk is. Ook is onderzocht of het zinvol is om de gebiedsontwikkeling te koppelen met een nieuwe vaarweg naar...

Ruimtewerkgroepdag in Paasloo

Op maandag 11 november jl. vond de halfjaarlijkse Ruimtewerkgroepdag plaats. Op deze dag komen de collega’s van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte samen om van elkaar te horen waar men zich mee bezig houdt, om van elkaar te leren...

Vervolgartikel SteenGoed Benutten in Grondzaken

  Herman Sol heeft vanuit Bureau Rekenruimte wederom een bijdrage geleverd aan een onlangs in Grondzaken gepubliceerd artikel. Samen met Aukje Las en Willemijn van den Berg van de provincie Gelderland heeft hij geschreven over de actuele ontwikkelingen van...

Op bezoek bij Bouwhuis Aannemingsmaatschappij B.V.

Eind september en begin oktober organiseert bureau Ruimtewerk een zestal excursies voor basisschoolleerlingen. Groep 6, 7 en 8 van de Brede School in Leek bezoeken de bouwplaats van Bouwhuis Aannemingsmaatschappij “Bouwmij” B.V., gelegen nabij de school. Collega Marlous Rosegaar...

Werkbezoek Frank Wissink (Heemraadslid) en Rosemarie Amptink (directielid)

Vorige week donderdag hebben Frank Wissink en Rosemarie Amptink een werkbezoek gebracht aan het project: “verleggen leidingen i.v.m. verlenging A15 en verbreding A12”. Tijdens dit werkbezoek heeft Erik Mateman van ons bureau een toelichting gegeven op het omgevingsmanagement en...

Nieuwe collega

We hebben een nieuwe collega erbij. Vorige week is Pieter Verhoeven bij ons begonnen als projectadviseur. Welkom Pieter! We wensen jou veel werkplezier.

NS station Lansingerland Zoetermeer

Op 17 mei jl. is het NS station Lansingerland Zoetermeer geopend. Weer een mooi project als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Bleizo.

Ruimtewerkgroepdag 23 mei 2019 in Kampen

Vorige week waren bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte in Kampen voor onze Ruimtewerkdag. We zijn de middag begonnen met een heerlijke lunch in De Leuke Hanzestad in Kampen. Aansluitend heeft onze collega Marieke Bethlehem verteld over haar betrokkenheid bij...

Afscheid van onze collega Nikki Bos

Na ruim 3 jaar gewerkt te hebben bij bureau Ruimtewerk, heeft Nikki vorige week afscheid genomen. Nikki heeft een nieuwe uitdaging gevonden en gaat aan de slag als omgevingsmanager (divisie Water & Milieu) bij Arcadis. Nikki, we wensen jou...

Een nieuwe collega!

Vorige week is onze nieuwe collega Michiel de Koning bij bureau Ruimtewerk begonnen als projectleider. Welkom Michiel, we wensen je veel werkplezier!

Tweede inloopbijeenkomst Spoortippe Punthorst

Op 16 april 2019 werd de tweede inloopbijeenkomst Spoortippe Punthorst georganiseerd in Staphorst. Het was een leuke en interessante bijeenkomst, met een mooie opkomst van ruim 60 mensen.

Geslaagd voor de HRM-A opleiding!

Onze collega Harriëtte Vermeer is geslaagd voor de opleiding HRM-A. Op 12 april 2019 heeft ze het diploma in ontvangst genomen. Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma!

Koning Willem-Alexander neemt het Reevediep in gebruik

Op donderdagochtend 14 maart 2019 heeft Zijne Majesteit de Koning officieel het Reevediep in Kampen in gebruik genomen. Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding ten zuiden van Kampen tussen de IJssel en het Drontermeer en is gerealiseerd in het...

Steengoed Benutten in vakblad Grondzaken & Gebiedsontwikkeling

Bureau Rekenruimte heeft bijgedragen aan een artikel in het vakblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Herman Sol schreef samen met twee procesregisseurs van de Provincie Gelderland, Aukje Las en Floris Valkenburg, een boeiend verhaal over het programma Steengoed Benutten. Het neemt...

Bouw vispassage Doesburg leidt tot gebiedsvisie Blauwe Knoop

De realisatie van de vispassage te Doesburg is in volle gang. Het is het sluitstuk van de vispassages in de Oude IJssel en zorgt ervoor dat de vissen straks tot in Duitsland kunnen zwemmen. Het waterschap Rijn en IJssel...

Rijnkade Arnhem wordt groener en levendiger

Wij zijn trots dat Bureau Ruimtewerk betrokken is bij het project Rijnkade in Arnhem. De Rijnkade wordt sterker, levendiger en groener. Bewoners, ondernemers en overheden gaan samen voor dit mooie resultaat. Onze collega Dinant Hommes is projectmanager bij dit...

Burgerinitiatief beloond!

Onlangs hebben de Club van aanjagers, provincie Fryslân, de gemeente Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en stichting de Marrekrite een intentieovereenkomst getekend voor de gebiedsontwikkeling regio Tsjûkemar. De gebiedsontwikkeling is een mooi initiatief vanuit de samenleving en met de ondertekening...

TV-programma Steengoed Challenge

Bureau Rekenruimte is nauw betrokken bij het Gelderse programma Steengoed benutten. Vanaf 2 februari is op Omroep Gelderland een nieuwe TV-serie over de Steengoed Challenge te zien. Het TV-programma laat het gezicht van leegstaande gebouwen zien, met daarbij de...

Afsluiting van 2018: kerst high-tea!

Bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte hebben een mooi jaar op een goede manier afgesloten. Onder het genot van lekkere hapjes en verschillende soorten thee hebben we de vakantie ingeluid. Op het moment dat iedereen het punt van verzadiging bereikt...

Afscheid van onze collega Jaap de Zeeuw

Vorige week hebben wij (na 20 jaar Bureau Ruimtewerk) op ludieke wijze afscheid genomen van onze collega/directeur Jaap de Zeeuw. Jaap is door ons in het zonnetje gezet en er zijn mooie woorden gesproken. Als (mede-)oprichter van ons bureau...

Kennisdag innovatie in dijkverbeteringsland

Een mooie kennisdag voor innovatie in dijkverbeteringsland. Aannemers laten zien hoe het probleem van piping op een nieuwe manier kan worden aangepakt door Verticaal Zanddicht Geotextiel (VGZ). Mooie resultaten bij de maakbaarheidsproeven voor het HWBP-project Dijkverbetering Twentekanaal. Wij zijn...

Lustrumuitje bureau Ruimtewerk

Deze maand bestaat bureau Ruimtewerk twintig jaar, een mijlpaal die de collega’s van bureau Ruimtewerk niet ongemerkt voorbij hebben laten gaan. Om het lustrum te vieren is het team in de vroege ochtend van vrijdag 2 november vertrokken richting...

Informatiemiddag SteenGoed Benutten

Bureau Rekenruimte is al geruime tijd betrokken bij het provinciale programma SteenGoed Benutten. Als plan-economisch adviseur beoordelen wij de diverse aanvragen en staan wij de provinciale procesregisseurs terzijde bij complexe herbestemmingsopgaven. Op 12 november organiseert de provincie een informatiemiddag...

Verse kracht bij bureau Ruimtewerk!

Op 1 oktober is Laura Jansma bij ons komen werken als projectadviseur. Ze komt vers uit de stedenbouwkundige schoolbanken en is daarmee een mooie toevoeging aan het Ruimtewerk team. Ook ondersteunt ze de planeconomen van bureau Rekenruimte bij hun...

De toekomst van herbestemming in het onderwijs

Op donderdag 27 september heeft het symposium van de Stichting Week van het Lege Gebouw plaatsgevonden. Tijdens de Week van het Lege Gebouw worden groepen studenten vanuit verschillende disciplines een week lang ‘opgesloten’ in een leegstaand, vaak monumentaal gebouw,...

Monumentale status zichtbaar op gevel

Het kantoor van bureau Ruimtewerk bevindt zich in een monumentaal pand aan de Thorbeckegracht 39, ook wel bekend als ‘Het Pakhuis’. Een schitterende plek om te werken. Vanaf vandaag is deze Monumentale status van ons pand in Zwolle ook duidelijk...

Weer een succesvolle brainstorm Steengoed Benutten

In het kader van het provinciale programma Steengoed Benutten heeft er afgelopen donderdag een brainstorm plaatsgevonden in een leegstaand kantoorgebouw uit de jaren zestig. Na een brainstormsessie met als resultaat circa 150 suggesties (rijp en groen), zijn er samen...

Certificaat ISO in de pocket!

In mei van dit jaar heeft bureau Ruimtewerk succesvol de transitie naar ISO 9001:2015 doorstaan. Ons kwaliteitsmanagementsysteem en onze risicobeheersing zijn op orde. Wij zijn altijd bezig met de zoektocht naar kansen, vernieuwing en verbetering. Dit is beloond met...

Innovatie bij dijkversterking Twentekanaal – Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel wil een piping probleem aan de noordzijde van het Twentekanaal oplossen middels het aanbrengen van een Vertikaal Zanddicht Geotextiel over een totale lengte van 1200 meter. Dit is een innovatieve maatregel om te voorkomen dat...

Na 13 jaar is onze ‘klus’ in Oostzaan geklaard

In 2005 zijn wij begonnen in opdracht van de gemeente met de verplaatsingsopgave van het bedrijf Meyn in Oostzaan. Onze opgave was het mogelijk maken van de verplaatsing van het bedrijf Meyn uit de kern van Oostzaan naar een...

Vaarsluizen in de Overijsselse Vecht

Samen met de aannemerscombinatie Bouwhuis en Dubbink werken we aan twee vaarsluizen in de Overijsselse Vecht. Om de overlast voor de omgeving te beperken wordt een tijdelijk brug over de Vecht gebouwd. In het filmpje is te zien hoe...

Tussentijdse informatieavonden nieuwe bruggen project A27 Houten-Hooipolder druk bezocht

Rijkswaterstaat en Flow27 zijn momenteel druk bezig met informatieavonden over de nieuwe bruggen bij het project verbreding A27 Houten-Hooipolder. Op drie locaties langs het tracé informeren we de omgeving over de gevolgen voor het ontwerp van het Tracé Besluit...

Mooie opdracht voor Natuurmonumenten

Sinds februari hebben Erik Mateman en Jan Ponsioen een mooie opdracht bij Natuurmonumenten. In het kader van Programmatische Aanpak van Stikstof zijn ze druk bezig voor de gebieden Landgoed Eerde en de Sallandse Heuvelrug. Landgoed Eerde betreft de planvorming...

SteenGoed Challenge draait op volle toeren

Een tijdje terug hebben wij via onze nieuwspagina een oproep geplaatst om beeldbepalende leegstaande panden in te dienen in het kader van de SteenGoed Challenge. Hoe zat dat ook alweer? Met het programma SteenGoed Benutten werkt de Provincie Gelderland...

Businessdag Cleantech Tomorrow

Dinsdag 24 april was de Businessdag georganiseerd door Cleantech op vliegveld Teuge. Een Businessdag op het gebied van duurzaamheid om samen met ondernemers, studenten, inwoners en vakgenoten volgende stappen te zetten naar een schone toekomst. Tijdens de Business Challenge...

Bouw van de vispassage te Doesburg is gestart!

Afgelopen zaterdag was het Wereld Vismigratie dag. Een dag waarbij stil werd gestaan bij het bevorderen van de visstand en diversiteit van de vissen overal ter wereld. Bij Doesburg hebben wij in dit kader de start van de bouw...

Toetsing Ambitiedocument Rijnsweerd op kansen voor vastgoedeigenaar

De gemeente Utrecht heeft in samenwerking met partijen een visie opgesteld voor kantorenpark Rijnsweerd. Het gebied raakt verouderd maar biedt tegelijkertijd ook kansen en ruimte om een schakel tussen de stad en het Utrechts Science Park te worden. Doel...

Project dijkverbetering Rijnkade in Arnhem

Afgelopen woensdag is de derde informatiebijeenkomst voor de dijkversterking Rijnkade in Arnhem geweest. Dit project uit het hoogwaterbeschermingsprogramma laat zien dat een dijkversterking veel verder gaat dan de constructie van een waterkering. Door de vele belangstellenden waaronder natuurlijk de...

Innovatieve vispassage bij Doesburg

Waterschap Rijn en IJssel realiseert met partners Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente in 2018 een innovatieve vistrap bij het stuwcomplex van de gemeente Doesburg. De vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel is...

Onze werkplek bij Natuurmonumenten

Onze medewerkers Erik Mateman en Jan Ponsioen hebben een nieuwe opdracht bij Natuurmonumenten; het projectmanagement en omgevingsmanagement voor de Programmatische Aanpak van Stikstof voor de projecten Sallandse Heuvelrug, Eerder Hooilanden en Eerde Achterbroek. Vanaf hun werkplek bij Natuurmonumenten op...

Challenge SteenGoed Benutten

Ken of heb jij een beeldbepalend leegstaand pand en wil je dat daar snel weer een nieuwe bestemming voor komt? Doe dan mee met de Challenge SteenGoed Benutten! Met het programma SteenGoed Benutten werkt de Provincie Gelderland mee aan...

Recreatievisie De Fryske Marren in de spotlight

In het afgelopen jaar hebben wij voor de gemeente De Fryske Marren gewerkt aan de recreatievisie. In deze visie is uitgewerkt hoe de gemeente aankijkt tegen de recreatieve ontwikkelingen en welke rol zij daarin wil vervullen. Binnenkort wordt de...

Dinant Hommes schittert in aankondigingsfilmpje Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dinant Hommes is als omgevingsmanager actief betrokken bij het project Marswetering Dalfsen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Het doel van dit project is om de waterkwaliteit en het waterbergend vermogen in de regio te verbeteren. Ook worden stuwobstakels...

Ruimte voor de rivier

Eén van de meest ambitieuze projecten van Rijkswaterstaat is bijna afgerond. In een NOS artikel wordt beschreven hoe Rijkswaterstaat onder de noemer Ruimte voor de Rivier een aantal prestigeprojecten heeft afgeleverd dat Nederland moet beschermen tegen overstromingen door rivieren....

Iedereen was weer kind tijdens de ruimtewerk safari

Op 16 oktober vond de ruimtewerkgroepdag met aansluitend de ruimtewerk safari plaats. De dag stond in het teken van teambuilding en gezamenlijke leerprocessen. De dag begon in een zonnig Ommen, waar een bijna voltallig bureau zich verzameld had in...

Woontoren Helix van SSH& in Arnhem geopend met Into The Sky festival

Met 14.400 m2 is Helix de grootste kantoortransformatie buiten de Randstad. In Arnhem zijn de afgelopen tijd veel lege kantoren omgebouwd naar woningen. Daarmee geeft de stad een nieuwe toekomst aan oude gebouwen. ‘We hechten veel waarde aan deze...