Terug naar nieuwsoverzicht

Waterschap bestrijdt verdroging van natuur in Wieden en Weerribben

Medewerkers van bureau Ruimtewerk dragen bij aan diverse projecten van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Een van die projecten is het onlangs vastgestelde peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel. Met de aanpassing wil het waterschap van de succesvolle proef met aangepast peilbeheer nu een vastgelegd peilbesluit maken. Deze proef heeft als doel het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben.

Het waterschap zette in april vorig jaar de proef op in afstemming met de provincie Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de rietsnijders, de Bond van binnenvissers en het Natuurcollectief Noordwest Overijssel. De ervaringen met de proef zijn positief. Daarom verlengde het waterschap de proef eerder dit jaar, alvast vooruitlopend op de herziening van het peilbesluit.
Het waterpeil op de boezem blijft hiermee binnen de eerder vastgestelde bandbreedte. Het maximum- en het minimumpeil veranderen niet. Met het gewijzigde peilbeheer wordt met name in jaren met weinig neerslag in de periode april tot en met september eerder water het gebied ingelaten. Dit leidt tot hogere waterpeilen waarmee verdroging wordt tegengegaan. De afgelopen twee droge zomers en ook dit jaar werkte dit goed.