Thematijd: Bedrijventerrein ’t Veen in Hattem

Om de 6 weken organiseren wij intern Thematijd. Tijdens dit moment vertelt een medewerker iets over een project waar hij of zij mee bezig is.

Afgelopen donderdag 8 april was het de beurt aan Sybold Herder (partner, projectleider). We werden uitgenodigd om op locatie te komen: bedrijventerrein ’t Veen in Hattem.

De komende jaren vindt hier een transformatie van een bedrijventerrein plaats naar een gebied voor wonen, werken, ontspannen en leren. Een project met een lange historie. De bedoeling is er een hoofdzakelijk woongebied van te maken met zo’n 550 woningen. Daarnaast ruimte voor schone werkfuncties en voorzieningen (waaronder een supermarkt). De eerste woningen zijn net in de verkoop gegaan; de komende 10 à 12 jaar zullen verschillende deelgebieden in ontwikkeling komen.

Gedurende 2 uur zijn we wandelend, met de nodige informatie gegeven door Sybold, door het gebied gegaan.

We hebben deze leerzame en interessante middag coronaproof afgesloten met een hapje en drankje.

Wonen voor ouderen in Hattem grote stap dichterbij

In Hattem is het prettig wonen. Veel mensen willen hier ook blijven wonen wanneer ze ouder worden en zorg nodig hebben. Er is echter onvoldoende aanbod van geschikte zorgwoningen voor ouderen binnen de gemeentegrenzen. Tot nu! Want op 23 maart werden de schetsplannen voor de vernieuwing van de bestaande woonzorgzone De Bongerd onthuld door eigenaar Habion (www.debongerd-hattem.nl). En vanaf 1 april 2021 ligt het bestemmingsplan ter inzage voor de realisatie van zo’n 117 appartementen (koop, huur en zorg) en een integraal kindcentrum met 500 leerlingen in de nieuwe woonzorgzone Geldersedijk. Zo worden na 15 jaar praten over plannen en wensen twee grote stappen voorwaarts gezet, als antwoord op de woonwens van Hattemers. Onze projectmanager Sybold Herder begeleidt beide plannen in opdracht van de gemeente Hattem. De ontwikkeling is ook te volgen op de site van Hattem.

Digitale participatie in tijden van Corona

Liever een eigen auto of een deelauto? Moet het landschap beslist blijven zoals het nu is? Of liever meer burgerinitiatieven of meer sturing door de gemeente?

De afgelopen weken stonden in het teken van het digitale participatieproces van inwoners voor de toekomstvisie van gemeente De Wolden. De coronapandemie vroeg om een creatieve oplossing voor het betrekken van de Woldenaar: Swipocratie!

Aan de hand van beelden, stellingen en dilemma’s konden de inwoners van De Wolden met Swipocratie hun mening geven over de toekomst van de gemeente. Veel Woldenaren hebben ‘geswiped’ waarmee de gemeente een groot deel van haar inwoners heeft weten te bereiken en betrekken. De resultaten zijn van groot belang en vormen voor een belangrijk deel de input van de toekomstvisie. Swipocratie is een creatieve uitkomst voor digitale participatie in tijden van corona.

Integrale verkenning opgaven Overijssels Kanaal

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in de vergadering van 16 februari 2021 besloten tot een integrale verkenning van opgaven voor het Overijssels Kanaal tussen Deventer en Raalte. Dit betekent dat in het vervolg niet alleen onderzoek zal plaatsvinden naar het realiseren van de chemische en ecologische doelen van de Kader Richtlijn Water voor het Overijssels Kanaal, maar onder andere ook de baggeropgave, de slechte beschoeiingen, uitbreidingsmogelijkheden van de wateraanvoer en de aanpak van overige keringen. Mooi resultaat van een voorverkenning welke is geleid door onze collega Jan Ponsioen van bureau Ruimtewerk die nu al geruime tijd is ingehuurd door het waterschap.

Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst

Het project Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst in de gemeente Staphorst gaat na jaren van planvoorbereiding in uitvoering! Het plan maakt onderdeel uit van de landinrichting Staphorst en is gericht op verbetering van de landbouwsituatie. Voor de extreem natte situaties gaan we een aantal watergangen verbreden en komt er een waterberging. Voor de extreem droge situaties gaan we acht droogtestuwtjes of -overlaten maken om de regen die valt langer te kunnen vasthouden om hiermee het grondwater aan te vullen. Een mooie maatwerkoplossing voor dit prachtige landbouwgebied!

 

Situatie Beugelerveldweg

Droogtestuw langs de Beugelerveldweg

 

Onze collega Dinant Hommes is als omgevingsmanager betrokken bij dit project. Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact met hem op via d.hommes@bureauruimtewerk.nl

Sybold Herder partner bij bureau Ruimtewerk/ bureau Rekenruimte

Met ingang van 1 januari 2021 is Sybold Herder toegetreden als partner bij bureau Ruimtewerk/Rekenruimte. Sybold werkt als project- en procesmanager aan gebieds- en locatieontwikkelingen in met name de stedelijke omgeving. Dinant en Erik zijn blij met de komst van Sybold: “Met Sybold verbreden we onze kennis en ervaring binnen beide bureaus op het gebied van maatschappelijk vastgoed en gebiedstransformatie, een mooie aanvulling en versterking van het bureau”.
De afgelopen 15 jaar heeft Sybold gewerkt als zelfstandige en hij ziet ernaar uit om samen met Dinant en Erik het bureau verder uit te bouwen.

 

Uitgewerkt ontwerp dijkversterking Rijnkade (Arnhem) gepresenteerd

Op dinsdagavond 24 november is tijdens een digitale informatiebijeenkomst het ruimtelijke ontwerp voor de dijkversterking van de Rijnkade in Arnhem gepresenteerd. Bureau Ruimtewerk is al vanaf de start betrokken bij het project waarvoor het waterschap Rijn en IJssel de initiatiefnemer en opdrachtgever is. De verkenningsfase (tot eind 2018) heeft eerder geleid tot een voorkeursalternatief met de titel ‘Groene en Levendige Rijnkade’. In de huidige fase van het project, de planuitwerkingsfase, is dit voorkeursalternatief technisch en esthetisch verder uitgewerkt.

Tijdens de informatiebijeenkomst is door de omgevingsmanager en de betrokken landschapsarchitect het ontwerp gepresenteerd. Op onderstaande video is te zien hoe de Rijnkade er na de oplevering van het project uit moet komen te zien.

 

 

Waterschap bestrijdt verdroging van natuur in Wieden en Weerribben

Medewerkers van bureau Ruimtewerk dragen bij aan diverse projecten van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Een van die projecten is het onlangs vastgestelde peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel. Met de aanpassing wil het waterschap van de succesvolle proef met aangepast peilbeheer nu een vastgelegd peilbesluit maken. Deze proef heeft als doel het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben.

Het waterschap zette in april vorig jaar de proef op in afstemming met de provincie Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de rietsnijders, de Bond van binnenvissers en het Natuurcollectief Noordwest Overijssel. De ervaringen met de proef zijn positief. Daarom verlengde het waterschap de proef eerder dit jaar, alvast vooruitlopend op de herziening van het peilbesluit.
Het waterpeil op de boezem blijft hiermee binnen de eerder vastgestelde bandbreedte. Het maximum- en het minimumpeil veranderen niet. Met het gewijzigde peilbeheer wordt met name in jaren met weinig neerslag in de periode april tot en met september eerder water het gebied ingelaten. Dit leidt tot hogere waterpeilen waarmee verdroging wordt tegengegaan. De afgelopen twee droge zomers en ook dit jaar werkte dit goed.

Creatieve oplossingen: Mural

In het kader van de Toekomstvisie van gemeente de Wolden zijn de afgelopen weken verschillende brainstormsessies gehouden met circa 60 stakeholders over de toekomst van de gemeente De Wolden.

In de verschillende sessies hebben we gesproken over onder meer de volgende thema’s: de agrariër en zijn omgeving, aanpassen aan het klimaat en prettig wonen in je dorp. De coronacrisis vroeg om een creatieve oplossing voor het houden van deze sessies, en dat is goed gelukt! Met behulp van Mural, wat werkt als een online prikbord, hebben de deelnemers op een interactieve manier kunnen bijdragen aan het onderwerp.

Zoals je kunt zien op de afbeelding hebben de deelnemers zich flink uitgeleefd en is er veel “gepost-it en geplakt”! Een deelnemer zei in het gesprek: “dit is vele  effectiever dan fysiek bij elkaar komen maar wel met hetzelfde resultaat”. Mooi om te  zien dat we ondanks de corona crisis het goede gesprek met elkaar kunnen voeren.

Jong geleerd, oud gedaan – Excursies De Hoven

Vorige week hebben wij samen met aannemer Bouwhuis excursies voor basisschoolleerlingen (groep 3, 4 en 5) georganiseerd bij De Hoven in Leek. Het project bevindt zich vlakbij de school. Tijdens een leuke ochtend hebben de kinderen veel geleerd over wat er allemaal moet gebeuren voordat het bouwen van nieuwe huizen kan beginnen.

Wij merkten dat er veel enthousiasme was bij de kinderen. Wie weet zijn er een aantal kinderen geïnteresseerd geraakt in de bouwwereld.

Omgevingsmanagement Rheezermaten

Het gaat goed met de werkzaamheden aan de Vecht bij Hardenberg. Van boven is duidelijk te zien dat de Vecht een andere, meer natuurlijke loop krijgt. Dit komt onder andere ten goede aan de flora en fauna in het gebied. Wij zijn blij dat we aan dit project mogen bijdragen.

Meer foto’s en filmbeelden zijn te zien op de facebookpagina van het project: https://www.facebook.com/Rheezermaten/

Een nieuwe collega!

Vandaag is Joost Fidom bij ons begonnen als projectadviseur. Joost, welkom in ons team en we wensen jou veel werkplezier!

Rheezermaten

Voor het project Rheezermaten verzorgen wij het omgevingsmanagement voor het herinrichten van het gebied Rheezermaten. Zo hebben wij een flyer gemaakt voor de nabijgelegen campings om zo de bezoekers te kunnen informeren over de werkzaamheden en het project. Op deze manier kunnen de campings hun gasten goed informeren over het project en wint het project aan bekendheid in de regio.

Voorbereiding Via A15 is afgerond

Om de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de snelwegen A12 en A15 mogelijk te maken, moet een aantal grote en zware transportkabels en -leidingen worden verlegd. Liander, Gasunie, Vitens en Waterschap Rijn IJssel hebben de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt om de klus efficiënt en met zo min mogelijk overlast te klaren. Als bureau zijn we er trots op dat we hieraan hebben meegewerkt. We hebben de partijen ondersteund bij de vergunningverlening waaronder het opstellen van een milieu effectrapportage en meegedacht hoe de leidingbeheerders samen de markt konden benaderen. Dit om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Wij geven nu het stokje over aan de combinatie Gelregroen om de snelweg te realiseren. Klik hier voor meer informatie.

Landgoedontwikkeling Noordmanshoek Wijhe

Bureau Ruimtewerk heeft van Stichting De Noordmanshoek opdracht gekregen om de ontwikkeling van landgoed Noordmanshoek verder te brengen. Sinds een paar jaar werkt deze Stichting in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel aan de realisatie van een landgoed van circa 25 hectare aan de noordkant van Wijhe.

Het landgoed moet de invulling krijgen van een energietuin waar meerdere functies en opgaven samenkomen. Naast een zonnepark wordt bijvoorbeeld gedacht aan biologische landbouw en fruitteelt, een voedselbos en woningen in de vorm van een havezate. Educatie- en recreatiemogelijkheden worden ook onderzocht.

Wij gaan de Stichting ondersteunen bij de verdere uitwerking van de plannen en samen met hen zoeken naar partijen die concreet invulling willen geven aan de realisatie van dit project.

Project Nieuwe Wetering Bovenloop

Waterschap Drents Overijsselse Delta ontwikkelt plannen om de watergang “Nieuwe Wetering” in de gemeente Raalte opnieuw in te richten. Onze collega Dinant Hommes is de omgevingsmanager van dit project en hoort graag jullie ideeën of verbeteringen. Klik hier voor meer informatie.

 

Start volgende Fase Sinnegreide (zonneweide) te Drachten

Begin dit jaar is er een inloopbijeenkomst gehouden voor het project Sinnegreide in Drachten. Dit project past binnen de gemeentelijke ambitie om op termijn energieneutraal te worden. Een haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat een zonnepark technisch en financieel haalbaar is, mits de gemeente initiatiefnemer is. De gemeente wil omwonenden al vroeg betrekken bij dit soort initiatieven en zodoende organiseerde de gemeente de inloopbijeenkomst.

Direct na de inloopbijeenkomst zijn zorgen en aandachtspunten van omwonenden opgenomen en uitgewerkt in het plan van aanpak voor het vervolg. Dit vernieuwde plan van aanpak is samen met een actualisatie van de kosten en baten analyse aan College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. Het College heeft dit voorstel vorige week aangenomen en de volgende stap is nu in gang gezet: o.a. verschillende onderzoeken (flora en fauna, geluidsonderzoek, schitteringsonderzoek) en een eerste technische uitwerking van het ontwerp.

Onze collega Michiel de Koning is de projectleider namens de gemeente. Momenteel werkt hij vooral vanuit huis, waarbij hij via o.a. skype veel afstemming heeft met collega’s van de gemeente, maar ook met diverse adviseurs van onderzoeksbureaus en uiteraard Rijkswaterstaat en Liander.

Thuiswerken

Na een maandje thuiswerken hebben wij onze draai een beetje gevonden. Het overleggen gaat via skype of teams en het gezamenlijke koffiemomentje op de maandagochtend heeft een digitale vorm gekregen. Onze opdrachtgevers hebben ook inmiddels de weg gevonden in deze nieuwe manier van samenwerken en afstemmen met onze adviseurs van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte. Het werk gaat eigenlijk “gewoon” door. Om het toch een beetje persoonlijk te maken en wij de echte interactie ook wel missen, geven wij een inkijkje in onze nieuwe werkplekken thuis. Het is wennen, maar samen komen wij hier door heen!

Bureau Ruimtewerk en Rosegaar omgevingsmanagement presenteren gezamenlijke aanpak voor Toekomst- en Omgevingsvisie gemeente De Wolden

De gemeente De Wolden is druk bezig zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De gemeenteraad heeft aangegeven dat het opstellen van een omgevingsvisie een belangrijk speerpunt is in de bestuurlijk periode van 2018 tot 2022 en wil deze visie in samenspraak met zijn inwoners tot stand laten komen. Ook heeft de gemeenteraad aangegeven de fysieke thema’s in de omgevingsvisie te willen uitbreiden met een sociale component. Zo ontstond het idee voor een Toekomst- en Omgevingsvisie. Bureau Ruimtewerk en Rosegaar omgevingsmanagement gaan de komende tijd samenwerken om deze visie voor de gemeente De Wolden uit te werken.

Bureau Ruimtewerk en Rosegaar omgevingsmanagement hebben een aanpak opgesteld waarin een voorstel gedaan wordt voor een uitgebreid interactief proces met de Woldense samenleving. Op dinsdag 10 maart jongstleden en donderdag 12 maart jongstleden is deze aanpak voor het Toekomst- en Omgevingsvisie besproken met eerst de burgemeester en wethouders van de gemeente en vervolgens de gemeenteraad. Er is in zowel het college als de gemeenteraad met enthousiasme gereageerd op het plan van aanpak.

Via onze website zullen wij u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Bent u toch al nieuwsgierig naar de aanpak? U kunt contact opnemen met Erik Mateman van bureau Ruimtewerk of Marlous Rosegaar van Rosegaar omgevingsmanagement.

Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe

Vanaf eind 2019 werkt bureau Ruimtewerk aan het Regionaal Adaptatie Plan om de regio Vallei en Veluwe klimaatrobuust te maken. Dit plan maken wij onder meer met 28 gemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe. Erik en Pieter verzorgen namens bureau Ruimtewerk samen met Jan Beldman (Buiten Organisatieadvies) de projectleiding. Het is een complex proces om met zoveel partijen tot concrete afspraken te komen.

Afgelopen dinsdag (3 maart 2020) is er in Apeldoorn bij het Waterschap Vallei & Veluwe een dag met de betrokken gemeenten georganiseerd om samen te spreken over de invulling van het plan en was er ruimte voor gesprek en discussie. Het doel van de dag was om input te verzamelen en tegelijkertijd gemeentes op de hoogte te brengen van de stand van zaken.

Op 12 mei 2020 wordt de volgende stap gezamenlijk gezet en wordt een eerste opzet van het plan gepresenteerd. Naast gemeenten en provincies worden hiervoor ook partijen als het Waterschap, Vitens, GGD en Veiligheidsregio’s uitgenodigd. Op deze manier werken alle partijen gezamenlijk aan het klimaatrobuust maken van de regio. Ondertekening en presentatie van het Regionaal Adaptatie Plan moet plaatsvinden tijdens de regionale klimaattop op 4 december 2020.

Inloopbijeenkomst Vechtproject Rheezermaten

Afgelopen woensdag 26 februari jl. is er een inloopbijeenkomst gehouden voor het Vechtproject Rheezermaten. Het was een mooie opkomst met veel belangstellenden. Binnenkort zal er gestart worden met de graafwerkzaamheden.

Project Rheezermaten Hardenberg

De komende 2 jaar mogen we het omgevingswerk voor het project Rheezermaten te Hardenberg verzorgen. De combinatie Bouwhuis en NONAK gaan het werk uitvoeren in opdracht van waterschap Vechtstromen. Een prachtig project waardoor de Vecht nog mooier wordt!

Wijhe bouwt eerste energietuin van Nederland

“Wijhe bouwt eerste energietuin van Nederland”. Met die woorden opent de Stentor een nieuwsartikel van 27 januari jl.. Stichting de Noordmanshoek hoopt over een paar jaar van een braakliggende akker in Wijhe een mooie groene omgeving te hebben gemaakt, waar een mix van functies te vinden is. Er wordt gewoond op een havezate, gerecreëerd in het groen, voedsel geproduceerd in een voedselbos en duurzame energie opgewekt door 28 duizend zonnepanelen. Aanvankelijk was het idee om alleen een zonnepark te ontwikkelen, maar dit kon op weinig maatschappelijk draagvlak rekenen. In het nieuwe plan blijft het zonnepark behouden, maar nu gestoken in een groene jas. Daarnaast zijn de bewoners veel directer betrokken bij de ontwikkeling van het plan. Een geslaagd recept voor het creëren van draagvlak.

Naast stichting de Noordmanshoek zijn de Wageningen universiteit en Natuur en Milieu Overijssel betrokken bij het ontwikkelen van het plan. Bureau Rekenruimte voorziet in het benodigde financieel advies ten aanzien van de haalbaarheid van het plan en denkt mee over mogelijke ontwikkelstrategieën. De lokale coöperatie Goed Veur Mekare realiseert de zonneakker. De meeste leden komen uit de buurt. De opbrengsten blijven op die manier binnen de gemeenschap.

De mix van functies en het koppelen van recreatie aan het opwekken van duurzame energie is uniek in Nederland. Het geeft de plek ook een educatieve functie en speelt in op bewustwording. Bezoekers gaan meer nadenken over het belang van de natuur en het opwekken van duurzame energie. Wij zijn trots dat we een steentje mogen bijdragen aan de eerste energietuin van Nederland.
Het artikel in de Stentor lees je hier.

Inloopbijeenkomst Sinnegreide (zonneweide) te Drachten

Afgelopen maandag 27 januari jl. is er een inloopbijeenkomst gehouden voor het project Sinnegreide in Drachten. Deze bijeenkomst is georganiseerd, vanwege een onlangs afgerond onderzoek door Roenom naar de technische en financiële haalbaarheid van een zonnepark in de oksel van de afslag A7 Drachten-Centrum. Onze collega Michiel de Koning is namens de gemeente de projectmanager van dit project.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat een zonnepark technisch en financieel haalbaar is, mits de gemeente initiatiefnemer is. De gemeente wil bewoners al vroeg betrekken bij dit soort initiatieven. En tijdens de inloopbijeenkomst konden inwoners de eerste schetsen bekijken. Medewerkers van de gemeente en Michiel gingen met belanghebbenden in gesprek over de locatie, de uitgangspunten, de wensen en ambitie van de gemeente, maar ook over eventuele zorgen of aandachtspunten van bewoners. Het initiatief en de locatie werden door inwoners positief bevonden. De bewoners waardeerden de ambitie van de gemeente om op termijn energieneutraal te worden.

Informatiebijeenkomst project Marswetering fase 2

Afgelopen dinsdag 21 januari jl. is er een informatiebijeenkomst gehouden voor het project Marswetering fase 2 in Dalfsen waar binnenkort zal worden begonnen met de realisatie. Onze collega Dinant Hommes is de omgevingsmanager van dit project.

Werkzaamheden herinrichting natuur- en landschapsreservaat Aaltense Goor en Zwarte Veen

Onlangs is begonnen met werkzaamheden voor de herinrichting van het natuur- en landschapsreservaat Aaltense Goor en Zwarte Veen. De werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de waterbergingscapaciteit van het gebied, de verbetering van de landbouwstructuur en de ontwikkeling van natuur.

De voorbereiding voor de herinrichting van het gebied heeft behoorlijk veel voeten in aarde gehad. Het initiatief voor dit project ligt bij het Waterschap Rijn en IJssel, maar het is mede mogelijk gemaakt door belanghebbenden in de omgeving, de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, Staatsbosbeheer, LTO Noord en de provincie Gelderland.

Bureau Ruimtewerk heeft in deze voorbereiding met het gewenste resultaat de benodigde bestemmingsplanwijziging gecoördineerd en georganiseerd. Voor meer informatie over het project kunt u hier terecht op de site van het Waterschap Rijn en IJssel.

Voor vragen over de bestemmingsplanwijziging van de Aaltense Goor en Zwarte Veen of bestemmingsplannen in het algemeen kunt u contact opnemen met onze collega Lars Olof Haverkort via l.haverkort@bureauruimtewerk.nl.

Inrichtingsproject Marswetering Fase 2

Het inrichtingsproject Marswetering Fase 2 zal eind januari 2020 starten. Onze collega Dinant Hommes is de omgevingsmanager van dit project. Het project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte. Op dinsdag 21 januari a.s. is er een inloopbijeenkomst gepland. Lees hier het hele artikel over de Marswetering Fase 2.

Regionaal Adaptatie Plan – Regio Vallei en Veluwe

Afgelopen vrijdag (6 december jl.) heeft Erik Mateman de planning van het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) gepresenteerd op de klimaattop van de regio Vallei en Veluwe.

Erik is projectleider van het RAP. Het uiteindelijke doel is om op de volgende regionale klimaattop (4 december 2020) het RAP te laten ondertekenen door de bestuurders in de regio.

Klik hier voor meer informatie over het RAP en de klimaattop.

Vaarwegenvisie

Onze collega Erik Mateman heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de vraag of een nieuwe inrichting voor de polder Hegewarren kansrijk is. Ook is onderzocht of het zinvol is om de gebiedsontwikkeling te koppelen met een nieuwe vaarweg naar Drachten. Afgelopen woensdag heeft Provinciale Staten van de provincie Fryslân ingestemd met een vervolgonderzoek. We zijn erg blij met dit besluit van de provincie zodat een volgende stap wordt gezet in het gebiedsproces.

Ruimtewerkgroepdag in Paasloo

Op maandag 11 november jl. vond de halfjaarlijkse Ruimtewerkgroepdag plaats. Op deze dag komen de collega’s van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte samen om van elkaar te horen waar men zich mee bezig houdt, om van elkaar te leren en natuurlijk om teambuildingsactiviteiten te verrichten.

Traditioneel wordt de Ruimtewerkgroepdag georganiseerd op een locatie in de omgeving van één van de projecten waaraan door ons gewerkt wordt. Daarom verzamelden de collega’s zich in Paasloo, een dorp nabij de Weerribben in het noordoosten van de provincie Overijssel. Marieke Bethlehem werkt namens de provincie Overijssel aan de ontwikkeling van de natuurgebieden Wieden en Weerribben en gaf hierover een presentatie en vertelde over haar werkzaamheden. Daarnaast namen Jan Ponsioen en Herman Sol het woord over hun rol bij de gebiedsontwikkeling van het Hanzekwartier in Dronten.

Na de discussies over elkaars projecten trotseerden de collega’s van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte de kou om een huifkartocht te maken. Begeleid door de paardenmenner en zijn zoon is de omgeving van Paasloo verkend. De geslaagde dag werd afgesloten met een borrel.

Vervolgartikel SteenGoed Benutten in Grondzaken

 

Herman Sol heeft vanuit Bureau Rekenruimte wederom een bijdrage geleverd aan een onlangs in Grondzaken gepubliceerd artikel. Samen met Aukje Las en Willemijn van den Berg van de provincie Gelderland heeft hij geschreven over de actuele ontwikkelingen van het provinciale programma Steengoed Benutten. In het afgelopen jaar heeft de succesvolle SteenGoed Challenge plaatsgevonden en recentelijk is de Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) opgericht. ‘Een fonds met ontwikkelkracht’. De beschreven ontwikkelingen vormen mogelijk voorbeelden voor andere provincies. Interesse gewekt? Lees het artikel hier.

Op bezoek bij Bouwhuis Aannemingsmaatschappij B.V.

Eind september en begin oktober organiseert bureau Ruimtewerk een zestal excursies voor basisschoolleerlingen.

Groep 6, 7 en 8 van de Brede School in Leek bezoeken de bouwplaats van Bouwhuis Aannemingsmaatschappij “Bouwmij” B.V., gelegen nabij de school. Collega Marlous Rosegaar leidt de leerlingen rond samen met de medewerkers van Bouwhuis en de gemeente Westerkwartier. Op deze manier maken de leerlingen kennis met het infravak. Ook wordt er aandacht besteed aan veiligheid op de bouwplaats. De excursies zijn onderdeel van het omgevingsmanagement dat wij uitvoeren voor Bouwhuis.

Klik hier om het nieuwsbericht in het Westerkwartier te lezen.

Werkbezoek Frank Wissink (Heemraadslid) en Rosemarie Amptink (directielid)

Vorige week donderdag hebben Frank Wissink en Rosemarie Amptink een werkbezoek gebracht aan het project: “verleggen leidingen i.v.m. verlenging A15 en verbreding A12”. Tijdens dit werkbezoek heeft Erik Mateman van ons bureau een toelichting gegeven op het omgevingsmanagement en hoe binnen het project is omgegaan met de vele bezwaren van omwonenden als gevolg van de bemaling. Ook zijn zij bijgepraat over de uitvoering, het selectieproces en de samenwerking met Vitens.

Nieuwe collega

We hebben een nieuwe collega erbij. Vorige week is Pieter Verhoeven bij ons begonnen als projectadviseur. Welkom Pieter! We wensen jou veel werkplezier.

NS station Lansingerland Zoetermeer

Op 17 mei jl. is het NS station Lansingerland Zoetermeer geopend. Weer een mooi project als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Bleizo.

Ruimtewerkgroepdag 23 mei 2019 in Kampen

Vorige week waren bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte in Kampen voor onze Ruimtewerkdag. We zijn de middag begonnen met een heerlijke lunch in De Leuke Hanzestad in Kampen. Aansluitend heeft onze collega Marieke Bethlehem verteld over haar betrokkenheid bij de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS) bij de Provincie Overijssel. Erik Mateman presenteerde het project de brede vaarwegenvisie bij de provincie Fryslân. Daarna hebben we het project Reevediep bezocht. Daar hebben Dinant Hommes en Lars Haverkort nadere toelichting gegeven bij de verbinding van de IJssel met het Drontermeer en wat er nog allemaal staat te gebeuren. Terug in Kampen bij restaurant De Bastaard genoten we op het terras aan de IJsselkade van een drankje in de zon en aansluitend hebben we lekker gegeten. Voldaan en weer wat wijzer keerde iedereen weer huiswaarts.

 

Afscheid van onze collega Nikki Bos

Na ruim 3 jaar gewerkt te hebben bij bureau Ruimtewerk, heeft Nikki vorige week afscheid genomen. Nikki heeft een nieuwe uitdaging gevonden en gaat aan de slag als omgevingsmanager (divisie Water & Milieu) bij Arcadis.

Nikki, we wensen jou veel plezier met je nieuwe baan!

Een nieuwe collega!

Vorige week is onze nieuwe collega Michiel de Koning bij bureau Ruimtewerk begonnen als projectleider. Welkom Michiel, we wensen je veel werkplezier!

Tweede inloopbijeenkomst Spoortippe Punthorst

Op 16 april 2019 werd de tweede inloopbijeenkomst Spoortippe Punthorst georganiseerd in Staphorst. Het was een leuke en interessante bijeenkomst, met een mooie opkomst van ruim 60 mensen.

Geslaagd voor de HRM-A opleiding!

Onze collega Harriëtte Vermeer is geslaagd voor de opleiding HRM-A. Op 12 april 2019 heeft ze het diploma in ontvangst genomen.

Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma!

Koning Willem-Alexander neemt het Reevediep in gebruik

Op donderdagochtend 14 maart 2019 heeft Zijne Majesteit de Koning officieel het Reevediep in Kampen in gebruik genomen. Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding ten zuiden van Kampen tussen de IJssel en het Drontermeer en is gerealiseerd in het kader van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Met de aanleg van het Reevediep wordt hoogwater makkelijker van de IJssel afgevoerd en zijn er meer recreatie- en woonmogelijkheden ontstaan in de IJsseldelta. Klik hier voor meer informatie.

Bureau Ruimtewerk is al jarenlang betrokken bij de realisatie van het project IJsseldelta als coördinator van de verschillende ruimtelijke procedures die voor het project doorlopen moeten worden. Ook bij het vervolg –           IJsseldelta fase 2 – blijft het op die manier betrokken.

TOEVOEGING: op 22 april vindt het Reevediep Festival plaats. Dit is een gratis festival voor jong en oud en is bedoeld om het nieuwe natuurgebied te leren kennen. Klik hier om naar de website te gaan.

 

Steengoed Benutten in vakblad Grondzaken & Gebiedsontwikkeling

Bureau Rekenruimte heeft bijgedragen aan een artikel in het vakblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Herman Sol schreef samen met twee procesregisseurs van de Provincie Gelderland, Aukje Las en Floris Valkenburg, een boeiend verhaal over het programma Steengoed Benutten. Het neemt de lezer mee in de veranderende rol van de provincie bij herbestemmingsopgaven. Het artikel is reeds verschenen in de editie van februari 2019 en is hier te lezen.

Bouw vispassage Doesburg leidt tot gebiedsvisie Blauwe Knoop

De realisatie van de vispassage te Doesburg is in volle gang. Het is het sluitstuk van de vispassages in de Oude IJssel en zorgt ervoor dat de vissen straks tot in Duitsland kunnen zwemmen. Het waterschap Rijn en IJssel heeft de bouw aangegrepen om ook de omgeving van een kwalitatieve impuls te voorzien. Waar dit gebied eerst ontoegankelijk was, wordt dit in de toekomst een mooi schiereiland waar bezoekers kunnen genieten van het uitzicht en de vissen. De bouw van deze vispassage in Doesburg heeft ertoe geleid dat het gehele gebied een transformatie ondergaat. Lees hier het volledige artikel dat de Gelderlander hierover gepubliceerd heeft.

Rijnkade Arnhem wordt groener en levendiger

Wij zijn trots dat Bureau Ruimtewerk betrokken is bij het project Rijnkade in Arnhem. De Rijnkade wordt sterker, levendiger en groener. Bewoners, ondernemers en overheden gaan samen voor dit mooie resultaat. Onze collega Dinant Hommes is projectmanager bij dit project en geeft in onderstaande link een toelichting.

Wil je meer weten? Klik dan hier, hier vindt u een filmpje gemaakt door Omroep Gelderland.

Burgerinitiatief beloond!

Onlangs hebben de Club van aanjagers, provincie Fryslân, de gemeente Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en stichting de Marrekrite een intentieovereenkomst getekend voor de gebiedsontwikkeling regio Tsjûkemar. De gebiedsontwikkeling is een mooi initiatief vanuit de samenleving en met de ondertekening van deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap gezet om deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Door de initiatiefnemers zijn er onder meer plannen om kitesurfen mogelijk te maken, wordt een survivalbaan aangelegd en wordt er gewerkt aan nieuwe fiets- en wandelroutes.

Ons bureau heeft samen met de partijen gewerkt aan het opstellen van de intentieovereenkomst en wij feliciteren de Club van aanjagers met deze mooie stap die is gezet.

TV-programma Steengoed Challenge

Bureau Rekenruimte is nauw betrokken bij het Gelderse programma Steengoed benutten. Vanaf 2 februari is op Omroep Gelderland een nieuwe TV-serie over de Steengoed Challenge te zien. Het TV-programma laat het gezicht van leegstaande gebouwen zien, met daarbij de weg naar behoud en herbestemming. Lees hier meer over het programma.

 

Afsluiting van 2018: kerst high-tea!

Bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte hebben een mooi jaar op een goede manier afgesloten. Onder het genot van lekkere hapjes en verschillende soorten thee hebben we de vakantie ingeluid. Op het moment dat iedereen het punt van verzadiging bereikt had, nam Erik het woord om te reflecteren op het afgelopen jaar. Na zijn mooie woorden, keerde iedereen met een persoonlijke boodschap en een bladcadeau tevreden huiswaarts. De feestdagen kunnen beginnen!

Namens iedereen bij bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte een gezond 2019 gewenst!

Afscheid van onze collega Jaap de Zeeuw

Vorige week hebben wij (na 20 jaar Bureau Ruimtewerk) op ludieke wijze afscheid genomen van onze collega/directeur Jaap de Zeeuw.

Jaap is door ons in het zonnetje gezet en er zijn mooie woorden gesproken. Als (mede-)oprichter van ons bureau zijn wij hem veel dank verschuldigd. Samen met Bureau Rekenruimte staan er twee mooie bureau’s met toekomstperspectief.

 

Kennisdag innovatie in dijkverbeteringsland

Een mooie kennisdag voor innovatie in dijkverbeteringsland. Aannemers laten zien hoe het probleem van piping op een nieuwe manier kan worden aangepakt door Verticaal Zanddicht Geotextiel (VGZ).

Mooie resultaten bij de maakbaarheidsproeven voor het HWBP-project Dijkverbetering Twentekanaal. Wij zijn best trots op het feit dat we als bureau aan dit innovatietraject mogen bijdragen!

 

 

Lustrumuitje bureau Ruimtewerk

Deze maand bestaat bureau Ruimtewerk twintig jaar, een mijlpaal die de collega’s van bureau Ruimtewerk niet ongemerkt voorbij hebben laten gaan. Om het lustrum te vieren is het team in de vroege ochtend van vrijdag 2 november vertrokken richting Gent in België. Daar werd in de middag een bierbrouwerij bezocht, en is de stad zowel te voet als vanaf het water ontdekt. Een zogenaamd ‘flikkendiner’ vulde vervolgens de avond. Het voor-, hoofd- en nagerecht werden in drie verschillende restaurants geserveerd, terwijl er tussen de gangen door in twee teams een moord opgelost moest worden. Ondanks de hevige rivaliteit tussen de beide teams werd de avond in goede harmonie en onder het genot van het Belgische bier gezamenlijk afgesloten.

Na een korte overnachting en het ontbijt is het team zaterdagochtend vanuit Gent vertrokken om ook Antwerpen te bezoeken. Daar werd het team, na een stevige wandeling door de stad en een op zijn minst zo stevige lunch, verrast door de aanwezigheid van honderden Zuid-Koreaanse mariniers die met twee marineschepen in Antwerpen waren afgemeerd. Zij vermaakten de stad met een demonstratie van dans, muziek en gevechtskunsten op de Grote Markt, maar nodigden de aanwezigen ook uit om de marineschepen te bezoeken. Een kans die met twee handen werd aangrepen. Na het bezoek aan het schip vertrok het team van bureau Ruimtewerk voldaan en met hernieuwde energie weer richting Nederland.

Het prachtige weer, de verschillende activiteiten en bezienswaardigheden maar vooral de gezelligheid en de goede organisatie maakten het bezoek aan België tot een zeer geslaagd lustrumuitje.

 

Informatiemiddag SteenGoed Benutten

Bureau Rekenruimte is al geruime tijd betrokken bij het provinciale programma SteenGoed Benutten. Als plan-economisch adviseur beoordelen wij de diverse aanvragen en staan wij de provinciale procesregisseurs terzijde bij complexe herbestemmingsopgaven.

Op 12 november organiseert de provincie een informatiemiddag over Steengoed Benutten.

Wil je meer weten over (de toekomst van) SteenGoed Benutten, de pilots Integrale wijkaanpak of het SteenGoed Transformatieplein? Kom dan op 12 november naar de Vasim in Nijmegen. Aanmelden kan op onderstaande adres:

https://wonenenruimte.gelderland.nl

Verse kracht bij bureau Ruimtewerk!

Op 1 oktober is Laura Jansma bij ons komen werken als projectadviseur. Ze komt vers uit de stedenbouwkundige schoolbanken en is daarmee een mooie toevoeging aan het Ruimtewerk team. Ook ondersteunt ze de planeconomen van bureau Rekenruimte bij hun werkzaamheden. Van harte welkom Laura en veel succes!

Wil je meer over Laura weten? Check de medewerkerspagina.

De toekomst van herbestemming in het onderwijs

Op donderdag 27 september heeft het symposium van de Stichting Week van het Lege Gebouw plaatsgevonden. Tijdens de Week van het Lege Gebouw worden groepen studenten vanuit verschillende disciplines een week lang ‘opgesloten’ in een leegstaand, vaak monumentaal gebouw, waar zij de taak hebben om een plan te bedenken voor herbestemming van het betreffende gebouw. Het doel van het symposium was om terug te blikken op 6 succesvolle edities van de Week en om te brainstormen over de toekomst van herbestemming in het onderwijs. Bureau Rekenruimte is betrokken geweest bij meerdere edities om studenten wegwijs te maken in de financiële wereld van herbestemmingsopgaven. Nu was Matthijs de Kleine namens het bureau aanwezig om mee te denken over de toekomst van herbestemming in het onderwijs. Geheel in stijl werd het symposium gehouden in de Lik, de monumentale voormalige gevangenis in hartje Utrecht.

Rijksbouwmeester Floris van Alkemade beet het spits af met zijn presentatie over leegstand, herbestemming en de maatschappelijke opgaven waar zijn aandacht de komende periode naar uit gaat. Zijn voornaamste boodschap was dat er op andere manieren gekeken moet worden naar herbestemmingsopgaven. Er hoeft bijvoorbeeld niet altijd bijgebouwd te worden, je kan ook juist elementen weghalen en daarmee een succesvolle herbestemming realiseren. Bestuurslid van de Stichting Week van het Lege Gebouw Machiel Spaan ging hierop verder. Een nieuwe kijk begint bij ander onderwijs, waarin een meer multidisciplinaire en praktische aanpak centraal moet staan. Studenten moeten meer ‘het veld’ in. Ook presenteerde hij de jubileumpublicatie genaamd “Future proof! Nieuw vakmanschap in herbestemming”. Hierin wordt teruggeblikt op de eerste 5 edities en worden de geleerde lessen in de actuele herbestemmingspraktijk geplaatst.

Na een goede bak koffie werden wij aan het werk gezet. In ronde tafel sessies konden deelnemers met een divers palet aan achtergronden meedenken over de toekomst van herbestemming in het onderwijs. Het was een vruchtbare brainstormsessie met enkele mooie uitkomsten. Bijvoorbeeld dat de schotten tussen de disciplines die zich bezighouden met herbestemming dienen te vervagen. Dit bouwt voort op de roep naar een meer multidisciplinaire aanpak. Er moet meer afstemming zijn tussen gemeenten en provincies over bijvoorbeeld financieringspotjes voor herbestemming. Meer kennis over politiek bij studenten zou het wantrouwen en de onwetendheid die er nu in soms bestaan tussen gemeenten en provincies in de toekomst kunnen wegnemen. Ook werd geopperd dat het concept van herbestemming ‘sexy’ moet worden gemaakt. Dit is slechts een greep uit de uitkomsten van de sessies.

Het was een goede en leerzame bijeenkomst en wij zijn blij dat we als bureau Rekenruimte een steentje hebben kunnen bijdragen. Herbestemming is steeds belangrijker geworden in de afgelopen jaren en de urgentie zal in de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen. Het is zaak om de monumentale panden waar ons land rijk aan is, zo goed mogelijk te blijven gebruiken. Hopelijk kunnen we nog jaren doorgaan met de Week van het Lege gebouw en zijn de komende edities net zo succesvol als de eerste zes!

Monumentale status zichtbaar op gevel

Het kantoor van bureau Ruimtewerk bevindt zich in een monumentaal pand aan de Thorbeckegracht 39, ook wel bekend als ‘Het Pakhuis’. Een schitterende plek om te werken. Vanaf vandaag is deze Monumentale status van ons pand in Zwolle ook duidelijk zichtbaar aan de gevel.

Vroeger was dit namelijk een pakhuis, gebouwd in 1900 om koloniale waren op te slaan. Deze werden per schip vanuit Amsterdam over de Zuiderzee aangevoerd. Tot het begin van de 21e eeuw heeft het pand deze opslagfunctie behouden, in 2008 is het pand door Stadsherstel Zwolle grondig gerenoveerd tot kantoor met bovenliggende woonruimte.

Weer een succesvolle brainstorm Steengoed Benutten

In het kader van het provinciale programma Steengoed Benutten heeft er afgelopen donderdag een brainstorm plaatsgevonden in een leegstaand kantoorgebouw uit de jaren zestig.

Na een brainstormsessie met als resultaat circa 150 suggesties (rijp en groen), zijn er samen met de provincie, gemeente, eigenaren, een enthousiaste gespreksleider en adviseurs van diverse pluimage binnen een middag 12 concrete en realistische ideeën overgebleven voor de (tijdelijke) herbestemming van dit pand. De eigenaar heeft hiermee weer nieuwe inspiratie gekregen om samen met de gemeente, de provincie en deskundigen te gaan werken aan een tweede leven voor zijn pand.

 

Certificaat ISO in de pocket!

In mei van dit jaar heeft bureau Ruimtewerk succesvol de transitie naar ISO 9001:2015 doorstaan. Ons kwaliteitsmanagementsysteem en onze risicobeheersing zijn op orde. Wij zijn altijd bezig met de zoektocht naar kansen, vernieuwing en verbetering. Dit is beloond met een hernieuwde ISO certificering. Mooi nieuws! Ook voor de klant, want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.

 

Innovatie bij dijkversterking Twentekanaal – Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel wil een piping probleem aan de noordzijde van het Twentekanaal oplossen middels het aanbrengen van een Vertikaal Zanddicht Geotextiel over een totale lengte van 1200 meter. Dit is een innovatieve maatregel om te voorkomen dat de dijk instabiel wordt als gevolg van het wegspoelen van zand onder de dijk. Aan de binnenkant van de dijk wordt een smalle verticale sleuf van 5 meter diepte gefreesd. Hierin wordt het geotextiel aangebracht, zie bovenstaand figuur. Het geotextiel is water doorlatend maar houdt zandtransport tegen.

Dit doen wij conform het Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP). Dit programma wordt jaarlijks geactualiseerd en steeds voor een periode van zes jaar opgesteld, met een doorkijk van twaalf jaar. Binnen het HWBP is een werkgroep POV Piping (Project Overstijgende Verkenning) opgericht die aan de hand van allerlei pilotprojecten bij de verschillende waterschappen, diverse innovatieve technieken met betrekking tot het pipingprobleem tracht te ontwikkelen.

Het waterschap is op zoek naar een techniek waarmee het doek op de juiste diepte, schoon en onbeschadigd in de grond kan worden aangebracht.

Drie aannemers doen hiervoor een zogenaamde ‘maakbaarheidsproef’ op eigen terrein. De aannemers die hierin slagen, kunnen meedoen aan de aanbesteding voor het project langs het Twentekanaal. Dinant Hommes en Nikki Bos verzorgen het omgevingsmanagement voor het Waterschap.

 

 

 

Na 13 jaar is onze ‘klus’ in Oostzaan geklaard

In 2005 zijn wij begonnen in opdracht van de gemeente met de verplaatsingsopgave van het bedrijf Meyn in Oostzaan. Onze opgave was het mogelijk maken van de verplaatsing van het bedrijf Meyn uit de kern van Oostzaan naar een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in Oostzaan zelf, in verband met het behoud van de werkgelegenheid. De vrijkomende locatie zou worden ingevuld met de voor Oostzaan zo noodzakelijke woningbouw.

Na 13 jaar is het bedrijf inmiddels verplaatst, is de oude locatie herontwikkeld tot een mooi woonwijkje en is het drassige weiland nabij de snelweg omgevormd tot een mooi bedrijventerrein. Bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte hebben samen met de gemeente Oostzaan, en met een financiële bijdrage van de provincie Noord Holland, gezorgd voor een financieel haalbare verplaatsingsopgave en een prachtig bedrijventerrein met veel werkgelegenheid voor Oostzaners.

 

 

 

Vaarsluizen in de Overijsselse Vecht

Samen met de aannemerscombinatie Bouwhuis en Dubbink werken we aan twee vaarsluizen in de Overijsselse Vecht. Om de overlast voor de omgeving te beperken wordt een tijdelijk brug over de Vecht gebouwd. In het filmpje is te zien hoe we dat doen.

Mooi om hier als bureau Ruimtewerk betrokken bij te zijn!

 

 

Tussentijdse informatieavonden nieuwe bruggen project A27 Houten-Hooipolder druk bezocht

Rijkswaterstaat en Flow27 zijn momenteel druk bezig met informatieavonden over de nieuwe bruggen bij het project verbreding A27 Houten-Hooipolder. Op drie locaties langs het tracé informeren we de omgeving over de gevolgen voor het ontwerp van het Tracé Besluit van het toevoegen van de bouw van nieuwe bruggen aan de projectscope.

 Flow27 is verantwoordelijk voor het opstellen van het Tracébesluit en het daarbij behorende ontwerp, onderzoeken en het omgevingsproces. Namens bureau Ruimtewerk levert Gerritjan Meppelink de Omgevingsmanager voor het IPM team van Flow27.

 

 

Mooie opdracht voor Natuurmonumenten

Sinds februari hebben Erik Mateman en Jan Ponsioen een mooie opdracht bij Natuurmonumenten. In het kader van Programmatische Aanpak van Stikstof zijn ze druk bezig voor de gebieden Landgoed Eerde en de Sallandse Heuvelrug. Landgoed Eerde betreft de planvorming en uitvoering van maatregelen om het gebied te vernatten en te verschralen.

Voor de Sallandse Heuvelrug voeren ze een verkenning uit van de mogelijkheden voor een omgevingsproces voor de vernatting van de Westflank. Eén van de grote voordelen van het werken bij Natuurmonumenten is het vergaderen in de openlucht!

 

 

SteenGoed Challenge draait op volle toeren


Een tijdje terug hebben wij via onze nieuwspagina een oproep geplaatst om beeldbepalende leegstaande panden in te dienen in het kader van de SteenGoed Challenge. Hoe zat dat ook alweer?

Met het programma SteenGoed Benutten werkt de Provincie Gelderland mee aan het verminderen van (dreigende) leegstand in dorpen en steden om zo gebieden beter te laten functioneren. Niet voor al het leegstaande vastgoed is een nieuwe functie beschikbaar. In de praktijk zijn er voorbeelden van eigenaren die graag iets met een leegstaand pand willen doen, maar geen idee hebben voor een nieuwe invulling van hun pand. Met de SteenGoed Challenge wil de Provincie Gelderland deze eigenaren graag verder helpen.

Er zijn veel reacties binnengekomen waar de jury het hoofd op heeft gebroken. Uiteindelijk zijn er drie winnaars bekend gemaakt. Het Juvenaat in Zevenaar, de Fliegerhorst in Teuge en de Eendracht in Hoorn (Heerde) zullen de komende tijd in de spotlight staan!

Zie voor meer informatie het persbericht van de Provincie Gelderland.

Businessdag Cleantech Tomorrow

Dinsdag 24 april was de Businessdag georganiseerd door Cleantech op vliegveld Teuge. Een Businessdag op het gebied van duurzaamheid om samen met ondernemers, studenten, inwoners en vakgenoten volgende stappen te zetten naar een schone toekomst. Tijdens de Business Challenge dachten honderd hbo-studenten uit de regio mee over circulaire oplossingen voor bedrijfsvraagstukken.

Nikki Bos diende namens bureau Ruimtewerk een vraagstuk in. De vraag was: Kom met ideeën/aanpak hoe we een wijk integraal kunnen verduurzamen, op het gebied van financiering en draagvlak onder bewoners. Bureau Ruimtewerk en De Ruimte advies zien namelijk mogelijkheden om één woonwijk (in Zutphen) integraal klimaat vriendelijk te maken. Hierbij wordt zowel de openbare ruimte opgepakt als de woningen (zowel woningcorporaties als woningeigenaren). We hebben gekozen voor Zutphen omdat die stad een hoge ambitie heeft op het gebied van duurzaamheid. De gemeente heeft de ambitieuze doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. De studenten hebben creatieve subsidiemogelijkheden aangedragen en motiverende ideeën om bewoners te kunnen overtuigen. Het was een interessante dag met een mooie uitkomst!

 

 

 

 

Bouw van de vispassage te Doesburg is gestart!

Afgelopen zaterdag was het Wereld Vismigratie dag. Een dag waarbij stil werd gestaan bij het bevorderen van de visstand en diversiteit van de vissen overal ter wereld. Bij Doesburg hebben wij in dit kader de start van de bouw gevierd van één van de grootste en meest innovatieve vispassages in Nederland. Op deze schitterende dag met fantastisch weer hebben Rijkswaterstaat en het Waterschap Rijn en IJssel het contract ondertekend waarmee de samenwerking tussen beide partijen werd bevestigd.

 De toekomstige nieuwe situatie werd door Jos van Hees (Rijkswaterstaat) en Berend Jan Bussink (Waterschap Rijn en IJssel) onthuld aan het publiek. Gedurende de dag was er ruimte voor inloop en vragen van geïnteresseerden en omwonenden. Voor de kinderen was er een springkussen ‘Snappy de Vis’ en konden zij in een vis geschminkt worden. Het was een geslaagde dag en daarmee is het startschot voor de bouw gegeven. Vanuit bureau Ruimtewerk heeft Neeltje van den Hoogen deze dag samen met het Waterschap georganiseerd. Erik Mateman is binnen dit project betrokken als Omgevingsmanager.

 

 

 

 

Toetsing Ambitiedocument Rijnsweerd op kansen voor vastgoedeigenaar

De gemeente Utrecht heeft in samenwerking met partijen een visie opgesteld voor kantorenpark Rijnsweerd. Het gebied raakt verouderd maar biedt tegelijkertijd ook kansen en ruimte om een schakel tussen de stad en het Utrechts Science Park te worden.

Doel van de visie is dat Rijnsweerd een gebied wordt waar mensen graag komen om te werken, te wonen en te verblijven. Deze visie zal de komende jaren samen met de huidige gebruikers en vastgoedeigenaren worden uitgewerkt en ingevuld.

Bureau Rekenruimte heeft in opdracht van één van de vastgoedeigenaren in het gebied een analyse gemaakt van het ambitiedocument en de mogelijke kansen en aandachtspunten die dit met zich mee brengt voor de opdrachtgever.

 

 

Project dijkverbetering Rijnkade in Arnhem

Afgelopen woensdag is de derde informatiebijeenkomst voor de dijkversterking Rijnkade in Arnhem geweest. Dit project uit het hoogwaterbeschermingsprogramma laat zien dat een dijkversterking veel verder gaat dan de constructie van een waterkering. Door de vele belangstellenden waaronder natuurlijk de bewoners en horeca werd enthousiast meegedacht over de plannen.

 

Innovatieve vispassage bij Doesburg

Waterschap Rijn en IJssel realiseert met partners Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente in 2018 een innovatieve vistrap bij het stuwcomplex van de gemeente Doesburg. De vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van de vispassage wordt het laatste obstakel weggenomen waarmee vissen ongehinderd in het hele stroomgebied van de Oude IJssel tot in Duitsland kunnen zwemmen. Dat is belangrijk omdat vissen dan hun paaigebied kunnen bereiken om zich voort te planten.

Vanuit ons bureau is Erik Mateman betrokken als de omgevingsmanager en is Neeltje van den Hoogen de projectondersteuner. Daarnaast organiseert Neeltje onder andere de invulling tijdens de World Fish Migration Day op 21 april. Op deze dag wordt de startonderhandeling getekend tussen Rijkswaterstaat en het Waterschap en is de officiële start van de werkzaamheden. Inmiddels is al wel begonnen met de voorbereidende werkzaamheden zoals het aanvoeren van zand en het kappen van bomen.

Afgelopen week vond een interview plaats met Berend Jan Bussink (bestuurder Waterschap Rijn en IJssel) en Diederik Speksnijder (Projectleider), lees hier wat de Gelderlander daar over schreef.

Onze werkplek bij Natuurmonumenten

Onze medewerkers Erik Mateman en Jan Ponsioen hebben een nieuwe opdracht bij Natuurmonumenten; het projectmanagement en omgevingsmanagement voor de Programmatische Aanpak van Stikstof voor de projecten Sallandse Heuvelrug, Eerder Hooilanden en Eerde Achterbroek. Vanaf hun werkplek bij Natuurmonumenten op landgoed Eerde (bij Ommen) hebben ze een prachtig uitzicht.

Challenge SteenGoed Benutten

Ken of heb jij een beeldbepalend leegstaand pand en wil je dat daar snel weer een nieuwe bestemming voor komt? Doe dan mee met de Challenge SteenGoed Benutten!

Met het programma SteenGoed Benutten werkt de Provincie Gelderland mee aan het verminderen van (dreigende) leegstand in dorpen en steden om zo gebieden beter te laten functioneren. Niet voor al het leegstaande vastgoed is een nieuwe functie beschikbaar. In de praktijk zijn er voorbeelden van eigenaren die graag iets met een leegstaand pand willen doen, maar geen idee hebben voor een nieuwe invulling van hun pand. Met de SteenGoed Challenge wil de Provincie Gelderland deze eigenaren graag verder helpen.

Tot 15 maart a.s. is aanmelden mogelijk.

Bekijk onderstaande promotiefilm en meld jouw leegstaand pand nu aan op www.steengoedbenutten.nl

 

 

 

Recreatievisie De Fryske Marren in de spotlight

In het afgelopen jaar hebben wij voor de gemeente De Fryske Marren gewerkt aan de recreatievisie. In deze visie is uitgewerkt hoe de gemeente aankijkt tegen de recreatieve ontwikkelingen en welke rol zij daarin wil vervullen. Binnenkort wordt de recreatievisie vastgesteld door de gemeenteraad. Om de essentie van de recreatievisie op een andere manier onder de aandacht te brengen bij de raadsleden en de bevolking, is een filmpje gemaakt. Het filmpje over de visie kunt u hieronder bekijken.

Dinant Hommes schittert in aankondigingsfilmpje Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dinant Hommes is als omgevingsmanager actief betrokken bij het project Marswetering Dalfsen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Het doel van dit project is om de waterkwaliteit en het waterbergend vermogen in de regio te verbeteren. Ook worden stuwobstakels voor vissen zoveel mogelijk opgeheven. Fase 1 wordt naar verwachting dit voorjaar afgerond. Fase 2 start waarschijnlijk aan het einde van dit jaar, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Dinant schittert in een filmpje van WDOD waarin fase 2 wordt aangekondigd en hij geïnteresseerden van harte welkom heet op de inloopbijeenkomst op 13 februari. Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe plannen en ideeën uit de doeken gedaan. Geïnteresseerd? Check het filmpje en komt dat zien!

Ruimte voor de rivier

Eén van de meest ambitieuze projecten van Rijkswaterstaat is bijna afgerond. In een NOS artikel wordt beschreven hoe Rijkswaterstaat onder de noemer Ruimte voor de Rivier een aantal prestigeprojecten heeft afgeleverd dat Nederland moet beschermen tegen overstromingen door rivieren. Ruimtewerk collega’s Jan Ponsioen en Jacob Jan van Burg hebben vele jaren bijgedragen aan Ruimte voor de Rivier door de invulling van de Rijkscoördinatie van de benodigde besluiten op grond van onder andere de Waterwet, Wet Natuurbescherming en Wabo.

Wat was jouw bijdrage aan Ruimte voor de rivier?
Jan: “Wij hebben invulling gegeven aan de Rijkscoördinatie (Wro artikel 3.35) en in die rol hebben wij het proces begeleid om de benodigde (ontwerp)besluiten tijdig en onderling afgestemd tot stand te laten komen. Benodigde besluiten konden onder andere zijn Rijksinpassingsplan, Bestemmingsplan, Projectplan Waterwet, Vergunning en/of Wet natuurbescherming, Omgevingsvergunningen en Watervergunning. In geval van zienswijzen hebben we samen met de betrokken bevoegd gezagsinstanties gezorgd voor een gemeenschappelijke beantwoording in een reactienota.”

Wat geeft jou de veel voldoening als je terugkijkt?
Jan: “Daarvoor hoef ik niet terug te kijken. Ik kan elke dag kijken naar de mooie resultaten tijdens een wandeling langs de IJssel in Deventer. De rivierverruiming in Deventer heeft geleid tot een prachtig contrast tussen stedelijk gebied en robuust rivierenlandschap. En de IJssel, die stroomt onverstoorbaar door alsof het altijd al zo was.”

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Jan Ponsioen of Jacob Jan van Burg

Iedereen was weer kind tijdens de ruimtewerk safari

Op 16 oktober vond de ruimtewerkgroepdag met aansluitend de ruimtewerk safari plaats. De dag stond in het teken van teambuilding en gezamenlijke leerprocessen.

De dag begon in een zonnig Ommen, waar een bijna voltallig bureau zich verzameld had in het Wildthout hotel, een prachtige plek. Na een kort welkomstwoord van Dinant gingen we aan de slag. Allereerst deden we een voorstelronde om onze toekomstige nieuwe collega Gerritjan, die er ook bij was, wat beter te leren kennen. Vervolgens werden enkele projecten onder de loep genomen in supervisiegesprekken. In deze gesprekken werden de knelpunten belicht en gezamenlijk besproken. Altijd fijn voor de projectmanagers om input van hun collega’s te krijgen.

Vervolgens hebben we in een brainstormsessie enkele interne kwesties die al een tijdje op de plank lagen besproken en een stap verder geholpen. Waar zo’n dag wel niet goed voor is! Zo ook voor de inwendige mens, want na de sessie was het tijd voor een overheerlijke lunch met alles erop en eraan.

Gespijsd, gelaafd en vol energie vertrokken we naar de kinderboerderij in Ommen om daar onder de noemer van de ruimtewerk safari een leuk project van bureau ruimtewerk te gaan bewonderen. De kinderboerderij heeft mede door onze tussenkomst een nieuwe locatie met een mooi entreegebouw weten te realiseren waardoor het geheel absoluut een boost heeft gekregen en een grote hoeveelheid bezoekers trekt. Na een korte introductie van Egbert Meilink mochten we zelf een beetje rond gaan snuffelen. Al snel veranderde de aandachtige, professionele houding van eenieder in die van kinderen die samen op een schoolreisje zijn. Geen geit was meer veilig en kregen dan ook heerlijke brokjes van ons. Na ons een tijdje vergaapt te hebben aan allerlei soorten dieren en het konijnorama, werd het tijd om deze mooi plek te verlaten. Op naar de activiteit van de dag.

Aangekomen bij een afgelegen rondweg van een kleine 3 kilometer lang kregen wij te horen dat Herman zijn kloten meegenomen had en beschikbaar had gesteld voor een potje oud-Hollandsch klootschieten. Sommigen schoten meteen in de fanatieke modus en zweepten hun teams op om de 3 kilometer in zo min mogelijk worpen af te leggen. Prachtige en dramatische pogingen wisselden elkaar af. Uiteindelijk eindigden er twee teams samen aan kop met beide 69 worpen. Geen beslissing en dus zure gezichten, maar wel een gemiddelde van zo’n 43 meter per worp. Chapeau.

Na het sportuurtje keerden we collectief terug naar het hotel waar drankjes en een overheerlijk diner onze namen riepen. Dankbaar namen wij beiden tot ons en praatten we na over de enerverende dag waarop we veel hebben bereikt en geleerd, de onderlinge samenhang verder hebben versterkt, maar vooral ook veel lol hebben gehad. De voornaamste conclusie was dan ook: jammer dat we dit niet elke week kunnen doen!

Woontoren Helix van SSH& in Arnhem geopend met Into The Sky festival

Met 14.400 m2 is Helix de grootste kantoortransformatie buiten de Randstad. In Arnhem zijn de afgelopen tijd veel lege kantoren omgebouwd naar woningen. Daarmee geeft de stad een nieuwe toekomst aan oude gebouwen. ‘We hechten veel waarde aan deze ontwikkeling. Een mooi project waar leegstand, transformatie en duurzaamheid bij elkaar komen en past uitstekend in de behoefte om te voorzien in meer studentenwoningen in Arnhem’, aldus gedeputeerde Josan Meijers. Zonder een belangrijke subsidie van zowel de provincie Gelderland van €1 miljoen als de gemeente Arnhem van €500.000, was dit project niet haalbaar geweest. Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen heeft het project uitgevoerd.

bureau rekenruimte heeft voor de provincie Gelderland een subsidie van € 1,0 miljoen beoordeeld en onderbouwd.